Đại hội liên đội

Đại hội liên đội

HỘI ĐỒNG ĐỘI QUẢNG TRẠCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LIÊN ĐỘI TH QUẢNG TÙNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /KH – LĐ Quảng Tùng, ngày 10 tháng 10 năm 2020 KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội Liên…