Ngày hội học sinh tiểu học

Ngày hội học sinh tiểu học

Căn cứ CV số 07/PGDĐT- GDTH ngày 09/01/2017 của Phòng GD& ĐT Quảng Trạch về Kế hoạch tổ chức Ngày hội học sinh tiểu học năm học 2016- 2017; Xét đặc điểm, tình hình của địa phương, trường Tiểu học lập kế hoạch…