Kế hoạch Lễ hội hoá trang

Kế hoạch Lễ hội hoá trang

HĐĐ HUYỆN QUẢNG TRẠCH               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    LIÊN ĐỘI TH QUẢNG TÙNG                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 09/KH-LĐQT                             Quảng Tùng, ngày 04 tháng 01  năm 2017   KẾ HOẠCH Tổ…
Kế hoạch Ngày hội thể thao

Kế hoạch Ngày hội thể thao

   PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG TH QUẢNG TÙNG         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                Độc lập –  Tự do – Hạnh phúc             Số: 10…
KẾ HOẠCH THI IOE CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017

KẾ HOẠCH THI IOE CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HOC QUẢNG TÙNG                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: ……./KH – THQT                            …
KẾ HOẠCH TIẾP DÂN NĂM HỌC 2016-2017

KẾ HOẠCH TIẾP DÂN NĂM HỌC 2016-2017

PHÒNG GD& ĐT QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG TH QUẢNG TÙNG –––––––––––––– Số:…. /QĐ- THQT   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Quảng…
Kế hoạch hoạt động ytế trường học năm học 2016 -2017

Kế hoạch hoạt động ytế trường học năm học 2016 -2017

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TH QUẢNG TÙNG                              Độc lập -Tự do -Hạnh phúc KẾ HOẠCH Hoạt động y tế trường học năm học 2016-2017             Căn cứ thông tư Liên tịch…
BÁO CÁO SƠ KẾT  Y TẾ HỌC ĐƯỜNG   NĂM HỌC 2016- 2017

BÁO CÁO SƠ KẾT Y TẾ HỌC ĐƯỜNG NĂM HỌC 2016- 2017

  PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG TH QUẢNG TÙNG                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                      BÁO CÁO…
Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống

Hãy bỏ ra 1 phút để đọc và suy ngẫm nhung danh ngon cuoc song của những người nổi tiếng, nhưng ngược lại thứ bạn nhận được thì lại gấp nhiều lần…