TRIỂN KHAI LÝ THUYẾT   CHUYÊN ĐỀ  “Dạy môn tự nhiên xã hội bằng phương pháp Bàn tay nặn bột”  Năm học: 2017- 2018

TRIỂN KHAI LÝ THUYẾT CHUYÊN ĐỀ “Dạy môn tự nhiên xã hội bằng phương pháp Bàn tay nặn bột” Năm học: 2017- 2018

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH QUẢNG TÙNG                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                 Quảng Tùng, ngày 12  tháng 11 năm 2017   TRIỂN KHAI LÝ THUYẾT  CHUYÊN ĐỀ “Dạy…