Ngày hội học sinh tiểu học

Ngày hội học sinh tiểu học

Căn cứ CV số 07/PGDĐT- GDTH ngày 09/01/2017 của Phòng GD& ĐT Quảng Trạch về Kế hoạch tổ chức Ngày hội học sinh tiểu học năm học 2016- 2017; Xét đặc điểm, tình hình của địa phương, trường Tiểu học lập kế hoạch…
Điều lệ Ngày hội thể thao

Điều lệ Ngày hội thể thao

   PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG TH QUẢNG TÙNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                Độc lập –  Tự do – Hạnh phúc             Số: 10 /KH-…
Kế hoạch Lễ hội hoá trang

Kế hoạch Lễ hội hoá trang

HĐĐ HUYỆN QUẢNG TRẠCH               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    LIÊN ĐỘI TH QUẢNG TÙNG                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 09/KH-LĐQT                             Quảng Tùng, ngày 04 tháng 01  năm 2017   KẾ HOẠCH Tổ…
Kế hoạch Ngày hội thể thao

Kế hoạch Ngày hội thể thao

   PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG TH QUẢNG TÙNG         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                Độc lập –  Tự do – Hạnh phúc             Số: 10…
KẾ HOẠCH THI IOE CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017

KẾ HOẠCH THI IOE CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HOC QUẢNG TÙNG                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: ……./KH – THQT                            …
KẾ HOẠCH TIẾP DÂN NĂM HỌC 2016-2017

KẾ HOẠCH TIẾP DÂN NĂM HỌC 2016-2017

PHÒNG GD& ĐT QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG TH QUẢNG TÙNG –––––––––––––– Số:…. /QĐ- THQT   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Quảng…