QUYẾT ĐỊNH  Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện phong trào  thi đua  “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2017 -2018

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2017 -2018

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH QUẢNG TÙNG                                      Độc lập -Tự do- Hạnh phúc        Số :    / QĐ- THQT                             …
KẾ HOẠCH  Phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm học 2017-2018

KẾ HOẠCH Phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm học 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH QUẢNG TÙNG                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:      /KH-THQT                                       Quảng Tùng , ngày 20  tháng 8  năm 2017   KẾ HOẠCH Phòng chống…