Kế hoạch hoạt động ytế trường học năm học 2016 -2017

Kế hoạch hoạt động ytế trường học năm học 2016 -2017

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TH QUẢNG TÙNG                              Độc lập -Tự do -Hạnh phúc KẾ HOẠCH Hoạt động y tế trường học năm học 2016-2017             Căn cứ thông tư Liên tịch…
BÁO CÁO SƠ KẾT  Y TẾ HỌC ĐƯỜNG   NĂM HỌC 2016- 2017

BÁO CÁO SƠ KẾT Y TẾ HỌC ĐƯỜNG NĂM HỌC 2016- 2017

  PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG TH QUẢNG TÙNG                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                      BÁO CÁO…