Kế hoạch tháng 2

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH             CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG TH QUẢNG TÙNG                            Độc lập –  Tự do – Hạnh phúc    

        Số:        /KH-THQT                                                                    Quảng Tùng, ngày       tháng 02 năm 2019  

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 2 NĂM 2019

             

 1. NHỮNG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM
 2. 1. Thực hiện đảm bảo duy trì số lượng 100% học sinh trên lớp, tăng cường vận động số học sinh có nguy cơ bỏ học để giữ vững số lượng 100% tại lớp, đặc biệt sau dịp Tết Nguyên đán; cập nhật số liệu PCGDTH.

Thực hiện có chất lượng việc đánh giá học sinh theo Thông tư 22 để thường xuyên chú trọng nâng cao chất lượng học tập và giáo dục ở các lớp. Đổi mới PPDH tích cực, xây dựng và phát huy vai trò của Hội đồng tự quản lớp, tổ chức cho học sinh chủ động khi chia sẻ thông tin trước lớp, trong nhóm.

 1. Hoạt động ngoài giờ lên lớp: Quan tâm nền nếp vệ sinh học đường, hoạt động vui chơi, tổ chức các trò chơi dân gian, nền nếp đọc sách báo của học sinh, tập nhảy dân vũ; chuẩn bị và tổ chức tốt “Ngày Hội học sinh tiểu học”.
 2. 3. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi:

– Bồi dưỡng OTE: cô Hương tiếp tục bồi dưỡng 2 em (Bảo Long và Thục Linh) dự thi OTE cấp tỉnh theo chương trình bồi dưỡng; tích cực chú trọng cả 3 nội dung.

– Giáo viên chủ nhiệm, GV bồi dưỡng chữ viết tích cực bồi dưỡng cho học sinh tham gia thi đạt thành tích cao.

 1. 4. Thư viện: Giới thiệu sách mới, chăm lo phong trào đọc sách báo tại lớp, tại thư viện, tiếp tục thi kể chuyện theo sách vòng 2. Tiếp tục phong trào thi viết cảm nhận về sách; tổ chức chấm và phát thưởng cho số học sinh đạt giải.
 2. 5. Kiểm tra nội bộ:

– Kiểm tra toàn diện: 02 đ/c; chuyên đề: 6 đ/c.

Tăng cường thường xuyên kiểm tra dạy học, tổ chức hoạt động giáo dục trên lớp; GV thực hiện việc đánh giá học sinh hằng ngày trên lớp; các phần hành trong nhà trường, coi trọng tính chuyên sâu, hiệu quả, thực chất.

 1. 6. Hoạt động chuyên môn:

– Thực tập: Mỗi tổ chuyên môn chủ động xếp lịch thực tập đảm bảo kết thúc năm học mỗi giáo viên có ít nhất 2 lượt thực tập; số giáo viên hợp đồng có ít nhất 3 lượt thực tập. Các tiết thực tập yêu cầu giáo viên dạy cần đầu tư, sáng tạo, đổi mới; tổ chuyên môn cần phân tích, chia sẻ có chất lượng để mỗi người tham gia dự đều có được bài học kinh nghiệm cho bản thân. Các tổ lên kế hoạch thực tập yêu cầu báo cho Lãnh đạo nhà trường biết để tham gia dự.

Cô Lý chỉ đạo ra đề để tổ chức thi “Rung chuông vàng”: Hoàn thành trước ngày 18 tháng 02.

– Tổ chức Ngày hội học sinh tiểu học theo kế hoạch.

– Sinh hoạt Cụm chuyên môn: Thao giảng liên trường môn Tiếng Anh.

 1. Bảo vệ: Quản lí, đôn đốc việc giữ vệ sinh cá nhân, trường lớp, các nhà vệ sinh; kiểm tra việc xử lí rác thải của các lớp; ngăn cấm không để phụ huynh đưa đón con đi xe máy vào sân trường, không để bò vào sân trường ăn hoa.
 2. Công tác kế toán- văn phòng:

– Chủ động hoàn thiện các hồ sơ thu chi nguồn xã hội hóa để thanh toán các khoản nợ đã mua sắm, tu sửa trong năm.

– Hoàn thành và nộp các loại báo cáo theo quy định.

 1. 9. Quản lí cổng thông tin điện tử (website):

– Các tổ nộp bài theo quy định 1 bài/tổ/tháng về đ/c Phạm Hương; riêng bộ phận hành chính mỗi phần hành có ít nhất 2 bài/năm. Yêu cầu bài viết phải có chất lượng mới được đưa lên.

 1. Phổ biến, tuyên truyền pháp luật:

– Cô Phan Thị Hải Lý – CTCĐ phổ biến công văn số 70/SGDĐT-CTrTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình về đẩy mạnh công tác quản lí và nâng cao đạo đức nhà giáo.

 1. Xây dựng cơ sở vật chất:

– Tích cực tham mưu với các cấp đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình đã phê duyệt.

– Mua thêm đầu chiếu để phục vụ chuyên môn.

– Sắp xếp phòng học sau khi thanh lí các phòng học cấp 4.

 1. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

+ Ngày 01/02/2019: Báo cáo lịch trực tết và tình hình trước tết cho đ/c Trần Anh Tố (cán bộ PGD): cô Hoài.

+ Từ ngày 02/02 đến hết 10/02/2019: Nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 theo lịch.

+ 10/02: Báo cáo tình hình sau tết cho Phòng GD.

+ 11/02: Học sinh tựu trường, thực hiện chương trình tuần 23 sau thời gian nghỉ tết nguyên đán Kỷ Hợi.

+ Ngày 17/02/2019: GV nộp đề thi “Rung chuông vàng” cho cô Lý qua hộp thư cá nhân.

+ Từ ngày 18/02 đến ngày 23/02/2019: cô Hương cùng 2 em (Bảo Long và Thục Linh) tham gia bồi dưỡng OTE tại trường THCS Quảng Phương.

+ Ngày 21/02/2019: Tổ chức Ngày hội học sinh tiểu học theo kế hoạch

 • Buổi sáng: Khai mạc, thi “Rung chuông vàng”, thi viết chữ đẹp.
 • Buổi chiều: Ngày hội thể thao và các trò chơi dân gian.
 • Ngày 26/02-27/02: HT, PHT, cô Lê Hương đưa HS thi OTE cấp tỉnh.
 • Ngày 28/02: Sinh hoạt Cụm chuyên môn: thao giảng liên trường môn Tiếng Anh.

Trên đây là kế hoạch hoạt động tháng 02, đề nghị các tổ chuyên môn, tổ văn phòng; cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

– CB, GV, NV (thực hiện);

– Lưu: VT.                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    Nguyễn Thị Tân